Yhdistyksen säännöt

PRAXIS RY:N SÄÄNNÖT

YLEISTÄ 

1§ YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Praxis ry ja sen kotipaikka on Joensuun kaupunki.

2§ YHDISTYKSEN TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksen yhteiskuntapolitiikan, sosiologian ja filosofian opiskelijoiden yhteistyöjärjestönä ja edistää opiskelijoiden opiskeluun ja vapaa-aikaan liittyviä toimintoja. Toimintansa toteuttamiseksi yhdistys ajaa opiskelijoiden etuja, pitää yhteyttä muihin vastaaviin opiskelijajärjestöihin, järjestää erilaisia keskustelu- ja vapaa-ajan tilaisuuksia, harjoittaa tiedottamista sekä ylläpitää yhteyksiä yliopistoon, omaan tiedekuntaan ja laitokseen, ylioppilaskuntaan sekä muihin opiskelijayhteisöihin. Yhdistys on uskonnollisesti ja puoluepoliittisesti täysin sitoutumaton.

3§ JÄSENMAKSU

Yhdistys kantaa toimintansa rahoittamiseksi jäseniltään jäsenmaksuja. Varsinainen ja kannattajajäsen maksaa liittyessään yhdistykseen kertaluontoisen jäsenmaksun ja jäsenyys on elinikäinen. Jäsenmaksun suuruus päätetään erikseen molemmille jäsenryhmille kevätkokouksessa. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua. Yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää varainkeräyksiä.

4§ TILIKAUSI

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

JÄSENYYS 

5§ JÄSENET

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä voivat olla Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksen yhteiskuntapolitiikan, sosiologian tai filosofian pääaineopiskelijat, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Pääaineopiskelijoilla tarkoitetaan sekä perus- että jatkotutkinto-opiskelijoita. Sivuaineopiskelijat ja muut Itä-Suomen yliopiston opiskelijat voidaan ottaa jäseniksi hallituksen erillisellä päätöksellä.

Yhdistyksen kannattajajäsenenä voi olla yhdistyksen hallituksen kannattajajäseneksi hyväksymä luonnollinen tai juridinen henkilö.

Kunniajäseneksi yhdistys voi hallituksen esityksestä kutsua yhteiskuntatieteiden alalla ansioituneen henkilön, joka on edistänyt yhdistyksen toimintaa ja antanut kutsuun suostumuksensa.

6§ JÄSENLUETTELO

Yhdistyksen jäsenistä pidetään yllä luetteloa. Luetteloon on merkittävä kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka.

7§ JÄSENEKSI LIITTYMINEN

Sen, joka haluaa liittyä yhdistyksen jäseneksi, on ilmoitettava siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle. Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.

8§ YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla asian yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Erotessaan jäsen menettää kaikki jäsenelle kuuluvat jäsenoikeudet.

9§ YHDISTYKSESTÄ EROTTAMINEN

Jäsen voidaan erottaa hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kahden kolmasosan 2/3 äänten enemmistöllä, jos jäsen

1) on jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän yhdistykseen liittyessään on sitoutunut;

2) on menettelyllään, käytöksellään tai toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut huomattavasti yhdistystä; tai

3) ei enää täytä laissa tai näissä säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä. Päätöksessä on mainittava erottamisen syy. Jäsen ei ole yhdistyksen kokouksessa esteellinen äänestämään itseään koskevassa erottamisasiasta äänestettäessä. Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on annettava tilaisuus selvityksen antamiseen asiassa.

YHDISTYKSEN KOKOUS 

10§ YHDISTYKSEN KOKOUS

Yhdistyksen päätösvalta kuuluu jäsenistölle. Päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen kokouksia ovat kevätkokous, syyskokous ja ylimääräinen kokous. Kevätkokous järjestetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa.

11§ OSALLISTUMINEN JA ÄÄNESTÄMINEN

Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua:

1) kokouspaikassa läsnä olemalla; tai

2) video/ääniyhteyksin ennalta ilmoitetun kokousalustan kautta kokouksen aikana, mikäli etäyhteyden kautta osallistumisesta on ilmoitettu sääntöjen mukaisesti.

Mikäli kokoukseen on mahdollista osallistua etäyhteyden kautta, on tästä tiedotettava kokouskutsussa. Etäyhteydellä osallistuvan tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään kaksi (2) päivää ennen kokousta kokouskutsussa ilmoitettujen ohjeiden mukaisesti. Tarvittaessa suljettu lippuäänestys toteutetaan kokouksen aikana puheenjohtajan ilmoittamalla tavalla kuitenkin niin, että vaalisalaisuus säilyy. Äänestyksen lopputulos säilytetään seuraavaan toiminnantarkastukseen asti.

12§ KUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava postitse tai sähköpostitse vähintään 14 päivää ennen kokousta. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä tai 10 äänioikeutettua jäsentä sitä kirjallisesti vaatii ilmoittamiensa asioiden käsittelemiseksi. Tällöin kokous on kutsuttava koolle 14 vuorokauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

13§ PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan kutsuttu koolle. Kokouksen avaa kokoonkutsujana hallituksen puheenjohtaja tai tämän ollessa estynyt, hallituksen varapuheenjohtaja.

14§ JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokoukselle valitaan puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi (2) ääntenlaskijaa. Yhdistyksen kokouksessa jokainen yhdistyksen varsinainen jäsen on puhe-, esitys- ja äänioikeutettu sekä vaalikelpoinen. Kannattaja- ja kunniajäsenillä on puhe- ja esitysoikeus, mutta ei vaalikelpoisuutta eikä äänioikeutta.

15§ KEVÄTKOKOUS

Yhdistyksen kevätkokouksen on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat:

1) päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien lausunnon kuultuaan;

2) hyväksyä toimintakertomus hallituksen esityksestä sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä;

3) päättää varsinaisten jäsenten sekä kannattajajäsenten jäsenmaksun suuruudesta ja kantotavasta; sekä

4) käsitellä muut esille tulevat asiat.

16§ SYYSKOKOUS

Yhdistyksen syyskokouksen on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat:

1) valita yhdistykselle hallitus ja hallituksen jäsenistä puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja seuraavan kalenterivuoden ajaksi;

2) valita kaksi toiminnantarkastajaa tai tilintarkastajaa sekä kaksi varahenkilöä;

3) hyväksyä hallituksen esityksestä toimintasuunnitelma;

4) hyväksyä hallituksen esityksestä talousarvio;

5) päättää uusista kunniajäsenistä hallituksen niin esittäessä; sekä

6) käsitellä muut esille tulevat asiat.

17§ YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan tarvetta. Ylimääräinen kokous on hallituksen kutsuttava koolle aina, kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten hallitukselta kirjallisesti vaatii.

18§ PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, jollei erikseen näissä säännöissä muualla mainita:

1) se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä;

2) äänten mennessä tasan se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa, paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa; sekä

3) yhdistyksen sääntöjen muuttamisessa ja purkamisessa tai yhdistyksen omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni.

19§ PÖYTÄKIRJA

Yhdistyksen kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, ja jonka tarkastavat kokouksen valitsemat pöytäkirjan tarkastajat, joita on oltava ainakin kaksi.

HALLITUS 

20§ YHDISTYKSEN HALLITUS

Yhdistyksen toimeenpano- ja valmisteluvalta kuuluu hallitukselle, jossa on syyskokouksen valitsemat vähintään viisi (5) ja enintään kaksitoista (12) jäsentä. Syyskokous valitsee vaalilla hallituksen jäsenistä puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallituksen ja toiminnantarkastajien toimikausi on sama kuin yhdistyksen tilikausi. Hallitus päättää itse työnjaostaan.

21§ KUTSUMINEN

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun siihen katsotaan olevan aihetta, tai kun vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä sitä vaatii. Kutsu hallituksen kokoukseen on lähetettävä siten, kun hallitus järjestäytymiskokouksessaan päättää. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

22§ PÄÄTÖSVALTAISUUS

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan, asian ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

23§ HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tehtävänä on:

1) tehdä yhdistyksen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet, sekä muutoinkin edustaa yhdistystä;

2) päättää hallituksen työnjaosta;

3) perustaa tarvittaessa avukseen asioiden valmistelua tai toimeenpanoa varten työryhmiä;

4) valmistella ja esittää yhdistyksen kokoukselle sääntöjen edellyttämät asiat, lukuun ottamatta hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten vaalia ja hallituksen erottamista.

Hallitus voi saattaa yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi toimivaltaansa kuuluvan asian, joka on yhdistyksen toiminnan kannalta laajakantoinen tai periaatteellisesti tärkeä.

24§ ESTEELLISYYS

Hallituksen jäsen ei saa osallistua hänen ja yhdistyksen välistä sopimusta koskevan eikä muunkaan sellaisen asian käsittelyyn eikä ratkaisemiseen, jossa hänen yksityinen etunsa saattaa olla ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa.

25§ HALLITUKSEN VAIHTAMINEN JA TÄYDENTÄMINEN

Mikäli hallitus tai hallituksen jäsen eroaa tai erotetaan tehtävästään kesken toimikauden, valitaan yhdistyksen kokouksessa uusi hallitus tai sen jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi siten, että hallitus tai sen jäsen jatkaa tehtävässään kunnes uusi hallitus tai sen jäsen on valittu. Kuitenkin siten, jos yksi hallituksen jäsen eroaa ja jäljelle jääneet muodostavat toimivaltaisen hallituksen voi hallitus jatkaa toimikautensa loppuun asti valitsematta uutta jäsentä.

ERILAISIA MÄÄRÄYKSIÄ 

26§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen kokous. Muutospäätös on tehtävä vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa peräkkäisessä, vähintään kahden viikon ja enintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa. Ehdotus sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kirjallisena hallitukselle.

27§ NIMENKIRJOITTAMINEN

Oikeus yhdistyksen nimenkirjoittamiseen on hallituksen puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla, sihteerillä sekä rahastonhoitajalla, kullakin yksin.

28§ TILINKÄYTTÖOIKEUS

Yhdistyksen tilinkäyttöoikeus on puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla, sihteerillä ja rahastonhoitajalla.

29§ YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN

Yhdistyksen purkautumisesta päättää yhdistyksen kokous. Päätös purkautumisesta on tehtävä vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa peräkkäisessä, vähintään kahden viikon ja enintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa. Ehdotus yhdistyksen purkautumisesta on tehtävä kirjallisena hallitukselle. Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi, siirtyy sen mahdollinen omaisuus Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksen käytettäväksi pääaineopiskelijoiden virkistystoimintaan. Varojen käyttämisestä tämän säännön nojalla päättää yhdistyksen jälkimmäinen purkautumisesta päättävä kokous.

30§ YHDISTYKSEN TUNNUS

Yhdistyksen tunnuksesta päättää yhdistyksen kokous. Päätös tunnuksen valitsemisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä, vähintään kahden viikon ja enintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa. Ehdotukset yhdistyksen tunnukseksi tai tunnuksen vaihtamiseksi on tehtävä kirjallisena hallitukselle.

MUUT SÄÄDÖKSET 

31§ JÄRJESTÖNAUHA

Praxis ry:llä on nauha, jota käytetään ylioppilaskuntanauhan tavoin akateemisissa juhlatilaisuuksissa ja yhdistystä edustettaessa. Nauha on 25 mm leveä ja se on mustavalkoinen. Nauhan lunastusta ja käyttöä koskevat ohjeistukset:

1) Jokaisella Praxis ry:n jäsenellä on oikeus lunastaa järjestönauha itselleen. Nauhan käyttöoikeus on yhdistyksen jäsenyyden tavoin elinikäinen. Järjestöstä eronneella tai erotetulla henkilöllä ei ole nauhan käyttöoikeutta.

2) Nauhaa kannetaan nauhana oikean olkapään yli vasemmalle tai ruusukkeena vasemmassa miehustassa. Nauhaa kannetaan juhlapuvussa liivin alla ja arkipuvussa liivin ja solmion päällä. Nauha ei saa koskettaa paljasta ihoa.

3) Käytettäessä juhlanauhaa tulee muun pukeutumisen olla tilaisuuden ja nauhan arvolle sopivaa. Nauhan kantajan tulee kaikella käytöksellä arvokkaasti edustaa ainejärjestöä.

4) Käytettäessä nauhaa yhdessä ylioppilaskuntanauhan tai muiden järjestönauhojen kanssa tulee Praxis ry:n nauhan kulkea ylimpänä, jos kyseessä on Praxis ry:n tilaisuus. Muissa tilaisuuksissa, mikäli kantaja käyttää useampaa nauhaa ylimmäiseksi laitetaan se taho, jota itse kokee eniten edustavansa.

5) Praxis ry:n istuvat hallituksen jäsenet käyttävät ylioppilaskunnan lyyraa nauhassaan edustaessaan järjestöä ulkopuolisissa tilaisuuksissa. Hallituksen jäsenet eivät käytä ylioppilaskunnan lyyraa Praxis ry:n omissa tilaisuuksissa.

32§ YHDISTYSLAKI

Niiltä osin, kuin näissä säännöissä ei ole määräyksiä, noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain säädöksiä.